Pressemeddelelse

af 16. juni 2003:

Gener fra lavfrekvent støj i fokus

- Aalborg Universitets Afdeling for Akustik bag stor ny undersøgelse

Forstyrrelse og irritation, hovedpine, udmattelse og søvnbesvær er nogle af de besværligheder, som rapporteres af mennesker, der mener sig generet af infralyd og lavfrekvent støj. Ved infralyd forstås lyd med frekvenser under 20 Hz, medens lavfrekvent lyd indeholder frekvenser mellem 20 og 200 Hz. Personerne oplyser, at de har meget svært ved at vænne sig til disse lyde eller ignorere dem, og ørepropper hjælper sjældent. De almindeligste kilder til støjen er ventilationsanlæg, kompressorer, dieselmotorer og pumper. Lyden beskrives typisk som dyb og brummende eller rumlende, som om den kom fra en pumpe eller en lastbil i tomgang et stykke borte.

Information via spørgeskemaer
Traditionelt regnes menneskets hørelse for ret ufølsom overfor infralyd og lavfrekvent lyd. Alligevel er der jævnligt tilfælde, hvor nogle personer føler sig meget generet af infralyd eller lavfrekvent støj, ofte uden at man umiddelbart kan finde støjkilden, og ofte på trods af, at lydmålinger efter de traditionelle metoder viser meget lave A-vægtede niveauer. Information om disse tilfælde er siden 1998 blevet indsamlet ved Afdeling for Akustik på Aalborg Universitet. I alt er der indsamlet data om lydens forekomst, gene og andet besvær gennem spørgeskemaer fra 203 personer, som føler sig generet af disse brummende lyde.

Ny opfølgning
Den opfølgning, som nu laves, skal vise, om der i de enkelte tilfælde forekommer lyd, der kan forklare generne, og i givet fald, hvilke frekvenser og niveauer, der er tale om. Det er også hensigten at undersøge mulige årsager til, at visse personer kan høre og føle sig generet af disse lyde, medens andre ikke påvirkes. Undersøgelsen omfatter 20 personer udvalgt tilfældigt blandt deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsen vil omfatte grundige støjmålinger på de steder, hvor generne findes, samt detaljerede undersøgelser af de generede personers hørelse, dels på en audiologisk klinik, dels på Aalborg Universitet.

Undersøgelsen vil give ny viden om lavfrekvent støjs og infralyds virkning på mennesker. Desuden kan resultaterne fra de enkelte tilfælde give de generede personer og myndighederne grundlag for opsporing og dæmpning af kilden.

Undersøgelsen forventes at være færdig i foråret 2004, og vi vil til den tid informere om resultaterne1. Medens undersøgelsen foregår, kan vi ikke offentliggøre detaljer eller delresultater, og vi beder pressen undlade at kontakte deltagerne. Sker sådan kontakt, kan det i værste fald ødelægge undersøgelsen.

Undersøgelsen gennemføres med økonomisk støtte fra en privat fond, fra Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd og fra Aalborg Universitet.

Der findes mere information om undersøgelsen og dens baggrund på www.acoustics.auc.dk/research/lf, og vi besvarer naturligvis gerne spørgsmål i de kommende dage.

 
 
Med venlig hilsen
 
 

Kerstin Persson WayeHenrik Møller
lektor, dr. fac. med.professor, lic. techn.
                                                                              

1Undersøgelsen var forventet at være færdig i foråret 2004, men er desværre forsinket på grund af tekniske vanskeligheder med laboratoriets ventilationsanlæg. De sidste undersøgelser blev lavet i første halvdel af 2006, og slutrapporten forventes færdig i efteråret 2006. Vi vil til den tid informere om resultaterne.