Engelsk projektbeskrivelse:

Low frequency noise from large wind turbines – quantification of the noise and assessment of the annoyance

In Denmark and abroad, erection of large wind turbines sometimes leads to adverse reactions from local society. This might prevent or delay projects for exploitation of wind power. One of the main reasons for these protests is fear of negative effects from noise, especially noise at low frequencies. For the moment there is only limited knowledge of the low frequency content in wind turbine noise and possible impacts. Thus, the risk of annoyance from low frequency noise can neither be confirmed nor disconfirmed.

The main purposes of the project are to:

  1. clarify whether noise from modern wind turbines has a significant content of low frequency noise/infrasound (or other characteristics which can be mistaken as such) and determine an appropriate method for outdoor noise measurements,
  2. determine methods for prediction/estimation of the indoor level of low frequency noise/infrasound and the relation between the indoor and outdoor noise levels,
  3. make an assessment of the annoyance of low frequency noise/infrasound from wind turbines, including an evaluation of the sound spectrum relative to the hearing threshold,
  4. determine the natural background noise level and investigate its influence on annoyance.

The project is expected to lead to greater validity in the assessment of noise annoyance from wind turbines, distance demands etc. for the benefit of citizens as well as electric power utility companies. Depending on the extent of the problem, the project can help wind turbine manufacturers focus their work against noise and include noise as a competitive parameter.

The project is carried out in cooperation with Delta, Akustik & Elektronik; Risø National Laboratory, Elsam Engineering. Economic support from Energiforskningsprogrammet EFP, Vestas Wind Systems A/S, Siemens Wind Power A/S, Elsam Kraft A/S, Energi E2, DONG, Vattenfall and E.ON Vind Sverige AB

Dansk projektbeskrivelse:

Lavfrekvent støj fra store vindmøller – Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

I Danmark og i udlandet medfører opstilling af store vindmøller af og til negative reaktioner fra borgerne i lokalsamfundet. Dette kan forhindre eller forsinke planlagte projekter til udnyttelse af vindkraft. En af grundene til protester mod vindmøller er frygt for negative effekter af støj, specielt fra lyde i det lavfrekvente område. I øjeblikket ved man kun lidt om vindmøllestøjs indhold af lave frekvenser og de eventuelle virkninger heraf. Risikoen for gener fra lavfrekvent støj kan derfor som regel hverken be- eller afkræftes.

Projektet har som hovedformål at:

  1. afklare, hvorvidt støjen fra moderne vindmøller har et væsentligt indhold af lave frekvenser/infralyd (eller andre karakteristika, der kan forveksles hermed), og herunder fastlægge en egnet metode til udendørs målinger,
  2. fastlægge metoder til at beregne/estimere det lavfrekvente støjniveau/infralydniveau indendørs i boliger og sammenhængen mellem niveauet udendørs og indendørs,
  3. give en bedømmelse af genevirkningen af lavfrekvent støj/infralyd fra vindmøller, herunder vurdere lydens spektrum i forhold til høretærsklen, samt
  4. bestemme den naturlige baggrundsstøj og undersøge dens betydning for genevirkningen.

Projektet forventes at føre til større sikkerhed i vurderingen af støjgener omkring vindmøller, afstandskrav m.m. til gavn for såvel borgere som forsyningsselskaber. Afhængigt af problemets omfang kan projektet hjælpe vindmølleproducenterne med at fokusere deres indsats mod støj og inddrage støj som en konkurrenceparameter.

Projektet udføres i samarbejde med Delta, Akustik & Elektronik; Forskningscenter Risø, Elsam Engineering. Økonomisk støtte fra Energiforskningsprogrammet EFP, Vestas Wind Systems A/S, Siemens Wind Power A/S, Elsam Kraft A/S, Energi E2, DONG, Vattenfall and E.ON Vind Sverige AB.


Further information please contact / For yderligere oplysninger kontakt:
Professor Henrik Møller (tlf. 9635 8711 - email: hm@acoustics.aau.dk )
Ph.D. Student Steffen Pedersen (tlf. 9635 8723 - email: stp@acoustics.aau.dk ).

Last modified June 19th 2006.